Här hittar du finansiell information kring bolagetOriginalbagarn AB (publ) är ett svenskt EMV-bageri inriktat mot stora aktörer vilka under eget varumärke vill förse marknaden med bröd av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser och producerar Matbröd och Kaffebröd på tre stora fabriksbagerier i Växjö, Nynäshamn och Omne.
Originalbagarn har branschens viktigaste certifikat med högsta betyg BRC Grade AA, Eu-lövet och KRAV för ekologisk produktion.
Originalbagarn har också Sveriges enda ugn för framställning av D-vitaminberikat bröd på naturlig väg
Bolaget som startades 2014 är publikt med nära 700 aktieägare och planerar notering på NGM under 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

i Originalbagarn AB

Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018, kl. 10.00. Stämman hålls hos Advokatfirma DLA Piper Sweden, Kungsgatan 9, Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 22 juni 2018, dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast måndagen den 25 juni 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 22 juni 2018 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta sin förvaltare.

Anmälan om deltagande

Anmälan att delta på årsstämman skall senast den 25 juni 2018 ske skriftligen till Originalbagarn AB, EvaLotta Norling, Högbersgatan 33, 116 20 Stockholm, eller per e-post till info@originalbagarn.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer samt antal aktier och eventuella biträden (högst två) som avses medföras till stämman.

Fullmakt

Om aktieägare vid stämman företräds av ombud skall fullmakt i original medföras till stämman. Den som vid stämman företräder juridisk person skall därutöver kunna uppvisa registreringsbevis, som visar personens behörighet att företräda bolaget vid stämman och/eller att fullmakten är behörigen undertecknad. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman.

Förslag till dagordning

  1. Bolagsstämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  8. Beslut om
   • fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
  10. Val av styrelse och revisor
  11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget
  12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Det föreslås att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att årets resultat överförs i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn, punkt 9

Styrelsen föreslår att styrelsearvode per år ska utgå med totalt två basbelopp till styrelsens ordförande samt ett basbelopp för vardera av ledamöterna.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelse och revisor, punkt 10

Största aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken med en suppleant. Peter Näslund, Henrik Lewander, Gary Börjesson, Rolf Hagen Norling och Joakim Plahn föreslås omväljas som styrelseledamöter för ytterligare en period. Peter Näslund föreslås att omväljas som Bolagets styrelseordförande. Vidare föreslås att EvaLotta Norling omväljs som suppleant för ytterligare en period.

Det föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisionsfirma med Jonny Isaksson som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande, punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än maximalt 2 000 000 aktier av serie B samt det antal aktier av serie A och serie B som kan komma att påkallas vid konvertering av en befintlig revers.

Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv. 

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.originalbagarn.se

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 17 129 566 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Styrelsens kompletta förslag och årsredovisning kan beställas via mail till info@originalbagarn.se eller hämtas på bolagets hemsida www.originalbagarn.se en vecka innan stämman.

* * *

Stockholm i maj 2018

                        ORIGINALBAGARN AB (PUBL)

                                               Styrelsen

Kortfattad information om Bolaget:

Originalbagarn AB (publ)
org.nr 556205-8890
Ca 80 anställda
3 produktionsanläggningar i Växjö, Nynäshamn och Omne
Total produktionskapacitet ca 600 mkr eller 52 000 ton färdiga produkter
Huvudkontor i Stockholm
Kunder: De största Livsmedelskedjorna och Grossisterna
Certifieringar: BRC Grade AA, Ekologisk Produktion EU-lövet, KRAV-produktion
Siktar på Notering 2018
17 129 556 aktier fördelade på 671 aktieägare

Läs gärna VD-Brevet för mer information.

 

Bokslutskommuniké 2017