VD brev Juni

Bäste aktieägare

Först vill vi tacka alla våra nya aktieägare, ca 400 st, för det stora intresse man visar bolaget. Inte bara genom att teckna aktier utan kanske ännu mer genom att följa oss nära genom initierade frågor via mail och telefon.

Mycket har naturligtvis handlat om det rent praktiska runt aktien men också frågor och idéer om själva driften. Det är speciellt intressant eftersom det visar att Originalbagarn som renodlad livsmedelsproducent har ett brett allmänt intresse. Alla äter och alla har en relation till bröd. Vi hoppas framtiden ska visa att det intresset ska betyda en stabil och hållbar utveckling för aktien på börsen.

Fortsätt gärna att maila oss på info@originalbagarn.se så ska vi fortsätta svara upp mot intresset.

Noteringen flyttad till september

Styrelsen för Originalbagarn har beslutat att flytta fram noteringen till september 2016 av flera goda skäl som vi förklarar här nedan.

Vi arbetade hårt för att hinna med en notering nu under Juni månad, men hur gärna vi än ville så var det ett par händelser som vi inte kunde påverka, vi har även blivit rekommenderade från flera håll att vänta med noteringen till efter semestertiderna.

Insamling av ägaruppgifter

Vi har ännu inte fått in samtliga ägaruppgifter och då främst depånummer till personer som tecknade eller blev tilldelade aktier genom Smallcaplisted. Detta arbetas det nu mer intensivt med att få in. Många av er har säkert redan blivit kontaktade eller fått ett mail där ni ombetts att skicka in informationen.  När aktieboken är komplett så skickas den in till ett företag som heter Euroclear som administrerar aktieböckerna för noterade bolag. Det är Euroclear som förser era depåer med de aktier ni tecknade. Euroclear har en handläggningstid på cirka en månad.

Bolaget listas på NGM

Beslut är taget att bolaget ska noteras på NGM Nordic MTF.

Granskningsprocessen påbörjades redan i maj och personer på ledande positioner i Originalbagarn har varit på utbildning inför noteringen.

NGM har ett regelverk med villkor de sätter på företag som ska noteras och där är en viktig ingrediens att det ska finna tillräckligt mycket aktier på öppna marknaden för att gynna en riklig handel. NGM vill därför att minst 10% av bolagets aktier ska finnas på marknaden. Det vill säga utanför storägarnas händer som man kallar Free float.

Originalbagarns emission, som inbringade drygt 4 miljoner kr före sedvanliga emissionskostnader nådde inte upp till 10 % av aktierna så därför behövs ytterligare spridning. Detta är ett krav från dem för att vi ska kunna noteras.

Med anledning av det har ägarna och styrelsen beslutat att göra ytterligare en emission kombinerat med att minska sina egna innehav. Totalt ska ytterligare 1 miljon aktier ut på marknaden. Villkoren för det kommer att presenteras i ett mindre Informations Memorandum som kompletterar den information som redan finns. De som redan äger aktier i bolaget, utom huvudägarna som måste avstå, kommer naturligtvis att ges företräde. I första hand i nivå med nuvarande innehav, i andra hand enligt önskemål om man vill köpa fler aktier. Emissionen kommer vara öppen under tre veckor och arbetet med framtagning av informationsmaterial är i arbete.

Efter semestrarna

Att noteras med dispens för att senare uppnå 10% i free float skulle vara möjligt men experterna tror inte att det skulle gagna aktieägarna med en notering vid midsommar. Sverige tar semester och aktien skulle utsättas för större risk att handlas nedåt. Att vänta till efter semestrarna ska vara mycket mer gynnsamt och ökar chansen till en bra start. Vi är även nu framme i en tid då flera nyckelpersoner som behövs för att granska och fatta beslut i noteringsprocessen går på semester.

I omvärlden händer det saker

Branschens två största aktörer har väckt stort intresse i branschmedia med sina framtidsplaner. Pågen har ansökt om att öka sin produktion från 80 till 120 miljoner ton per år på fabriken i Malmö. Mycket av ökningen förklaras med stor invandring från länder med större brödkonsumtion per capita än vi normalt har i Sverige. Det finns också de som drar slutsatsen att intresset för Bake Off minskar till förmån för den höga kvalitén på industribakat paketerat bröd.

Fazer har lagt enorma resurser på att utveckla Ekologiska produkter och talar i media om kostnader på 4 mkr för två nya bröd i Eskilstunafabriken och 8 månaders utvecklingstid för en Ekologisk Skogaholmslimpa.

Originalbagarn då

Ja, under tiden har Originalbagarn utvecklat och fått godkänt 10 nya Ekologiska bröd, bl.a. en ”kusin” till Skogaholmslimpan och 9 andra storsäljare.  Vecka 38 hamnar vår fantastiska Ekologiska Vallmotoast på hyllorna hos ICA.

Annars finns det en trend som pekar mot nya produkter med mer karaktären av hembakat. Där vill vi vara med.

Vi har också tecknat avtal med en större grossist med inriktning på Flyktinganläggningarna och fler är att vänta.

Originalbagarn har haft årets revision av kvalitetscertifieringen BRC. Återigen klarade vi oss med högsta betyg något vi är otroligt stolta över. Nynäsbageriet kommer innan midsommar att certifieras för ekologisk produktion.

Ny hemsida är under uppförande. Hemsidan är anpassad för ett publikt bolag och kommer sjösättas under den närmsta månaden.

Lars Save har nu blivit invald till bolagets styrelseordförande, Erik Woode har tackat för sin tid i styrelsen och tackade därmed nej till omval vid årsstämman. Vår tidigare ordförande Gary Börjesson är numera vice Ordförande i styrelsen.

Bolaget har skickat in ansökan om att bli ett publikt bolag och rutiner anpassas för att efterleva ett publikt noterat bolag. Detta innebär bland annat att pressreleaser skickas ut vid nya större händelser, att kvartalsrapporter kommer att publiceras och ett återkommande informationsbrev likt detta kommer ges ut.

Synergier

Arbetet med att ta fram synergier efter förvärvet av Nynäsbageriet är i full gång. Vi märker ett växande intresse både hos kunder och leverantörer och det avspeglar sig redan i en bättre prisbild på ett flertal produkter och många förhandlingar återstår. Tiden är en trång sektor men alla drar sitt strå till stacken och vi har redan kunnat använda oss av ”best practice” dvs. i ett par fall anamma den lösning från de olika Bagerierna som visar sig fungera bäst.

Nyheter på gång

I samband med att vår nyemission presenteras kommer också en hel del positiva nyheter att presenteras. Det gäller nya leverantörer, nya kunder och nya produkter. Vi kan med fog säga att vi är delägare i ett spännande tillväxtföretag. Nyheterna kommer att presenteras allt eftersom via pressreleaser och information på vår hemsida.

 

 

Vi hörs snart igen och får passa på att önska er alla en riktigt trevlig midsommar!

Vänligen
Magnus Norbäck
VD och Koncernchef

Läs som PDF-form